Dienstenwijzer | Checkstar Insurance
auto_checkstar_01.jpg

Contact

 

Telefoon: 088 18 555 88

E-mail: info@dealerloket.nl

 

Meer info

Dienstenwijzer

Inhoudsopgave

1. Inleiding

2. Wie zijn wij

3. Registratie

4. Wat verwachten wij van u

5. De premie

6. Onze kwaliteit

7. Klachten

 

1. Inleiding

Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

 

2. Wie zijn wij?

Checkstar Insurance is een samenwerkingsovereenkomst van risicodrager N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij en Carmeleon BV. De polisadministratie van Checkstar Insurance wordt verzorgd door Anac Backoffice te Eindhoven die optreedt als gevolmachtigd agent van N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij Indien u besluit gebruik te maken van de verzekeringen van Checkstar Insurance dragen wij zorg voor het beheer en de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst. Ons kantoor is gevestigd aan de Vaalserbergweg 313, 5628 CH te Eindhoven. Telefonische bereikbaarheid op maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur, op vrijdag van 9.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur op 088 18 555 88.

 

3. Registratie

N.V. Schadeverzekering-Maatschappij Bovemij:

- heeft een eigen verzekeringsvergunning;
- staat onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB);
- staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM nummer 12000483);
- staat ingeschreven in het Handelsregister van Amsterdam (KvK nummer 10019550);
- is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD nummer 200.000.106)

 

Anac Backoffice als gevolmachtigd agent:

- heeft een eigen verzekeringsvergunning;
- staat onder toezicht van De Nederlandse Bank;
- staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM nummer 12004330);
- staat ingeschreven in het Handelsregister van Amsterdam (KvK nummer 17031970);
- is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD nummer 300.00.1836)

 

4. Wat verwachten wij van u?

U mag aan onze dienstverlening hoge eisen stellen; maar wij verwachten ook een aantal dingen van u.

 

De juiste gegevens

Wij verwachten dat u de juiste gegevens verstrekt. Dit is in uw eigen belang. Mocht in geval van schade achteraf blijken dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het zijn dat op grond van de verzekeringsvoorwaarden de verzekeraar gerechtigd is bij schade deze niet of niet geheel te vergoeden.

 

Wijzigingen in persoonlijke situatie

Als uw persoonlijke situatie wijzigt of als er zich wijzigingen voordoen met betrekking tot verzekerde zaken, verwachten wij van u dat u dit aan ons doorgeeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat belangrijke risico's onverzekerd blijven.

 

Controle verzekeringsdocumenten

Wij verwachten dat u de ontvangen papieren controleert. Als iets niet duidelijk of onjuist is weergegeven gaan wij ervan uit dat u contact met ons opneemt.

 

5. De premie

U betaalt de premie rechtstreeks aan ons. Premies kunnen per maand, kwartaal, half jaar of jaarlijks worden betaald, via automatische afschrijving van uw bank. Het is belangrijk dat u de premies tijdig betaalt. Indien u niet tijdig betaalt kan de verzekeringsmaatschappij in bepaalde omstandigheden bij schade weigeren deze te vergoeden.

 

6. Onze kwaliteit

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten voor de aansprakelijkheid, die voortvloeit uit de uitoefening van ons beroep. Uiteraard doen wij onze uiterste best u van het juiste advies te voorzien. Er kan altijd iets anders lopen dan verwacht. Indien ons kantoor aansprakelijk wordt gesteld dan biedt deze verzekering binnen de grenzen van de polisvoorwaarden dekking tegen schade, die voortvloeit uit onze werkzaamheden als tussenpersoon en/of gevolmachtigde.

 

Gebruik persoonsgegevens
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens voor het nemen van precontractuele maatregelen en, indien van toepassing, ter uitvoering van de overeenkomst met u en conform de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, behalve wanneer zij daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

7. Klachten

Wij proberen er alles aan te doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom horen we het ook graag als er iets is waarover u niet tevreden bent Na ontvangst van uw klacht nemen wij contact met u op. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij een onafhankelijk klachteninstituut:

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Postbus 93257

2509 AG Den Haag

Telefoon 0900-3552248
Internet: www.kifid.nl